Citrusi se uspešno gaje na različitim tipovima zemljišta, od peskovitih do glinovitih tipova. Idealna zemljišta za gajenje citrusa su umerene teksture, duboka; peskovite gline ili glinovito-peščana zemljišta, koja su propustljiva, sa dobrom drenažom, neslana.

Poželjno je izbegavati čvrsta, glinovita zemljišta jer ona sprečavaju aeraciju i normalno funkcionisanje korenovog sistema, dok krečnjačka zemljišta izazivaju abnormalnosti usled nedostataka hranljivih materija koji ometaju normalan rast biljaka.

Citrusi favorizuju zemljišta blago kisele reakcije. Normalan razvoj i visok prinos su mogući pri pH vrednostima između 6 i 7,5. Citrusi uspevaju u područjima sa blagom, priobalnom klimom, bez jakih vetrova i mrazeva. Ispoljavaju malu otpornost na niske temperature. Drvo pomorandže je najotpornije na niske temperature, zatim sledi drvo mandarine dok je limun na kraju liste.

Da bi se postigao visok prinos, citrusi imaju visoke godišnje potrebe prema hranljivim materijama.

Integralni program primene đubriva treba da nadoknadi potrošnju hranljivih materija do koje dolazi tokom berbe i da obezbedi hranljive materije neophodne za rast izdanaka, cvetanje i plodonošenje. Godišnje količine koje su potrebne biljci da bi proizvela 30 t po hektaru po vrsti zasada su sledeće:

Godišnje biljne potrebe za prinos od 30 t po hektaru (kg / ha)
Zasad Azot
(N)
Fosfor
(P2O5)
Kalijum
(K2O)
Magnezijum
(MgO)
Pomorandža 18 - 24 8 - 12 18 - 24 4 - 6
Mandarina 16 - 22 6 - 10 16 - 22 3 - 6
Limun 18 - 26 8 - 12 18 - 26 4 - 8
Grejpfrut 14 - 18 6 - 10 16 - 20 0 - 2

Od faze porasta izdanaka do zametanja plodova (mart-april)

Sredinom marta, sa porastom temperature, počinje prolećni rast izdanaka. Tokom ovog perioda, aktivnost korenovog sistema se intenzivira, povećava se usvajanje vode i hranljivih materija čime se ispunjavaju rastuće potrebe biljaka.

Cvetovi se pojavljuju na cvetnim granama i drvo ulazi u fazu cvetanja i zametanja plodova. Broj cvetova i njihova plodnost značajno zavise od položaja cveta na drvetu, prošlogodišnjeg roda, prisustva neobranih plodova, nivoa vlage i opšteg stanja biljke u pogledu hranljivih materija:

 • Azot (N) stimuliše rast izdanaka, podstiče fotosintezu i snabdeva pupoljke i cvetove u razvoju neophodnim proteinima za rast. Učestvuje u razvoju cvetnih pupoljaka, povećava plodnost cvetova i smanjuje njihovo opadanje kao i opadanje plodova posle oplodnje u kasnijim fazama.
 • Fosfor (P) podstiče rast korena, podmlađuje korenove dlačice i obezbeđuje biljci energiju koja je neophodna za normalno odvijanje procesa kao što su cvetanje i zametanje plodova.
 • Kalijum (K) učestvuje u većini metabolitičkih aktivnosti biljke. Doprinosi rastu korena i vegetativne mase. Učestvuje u proizvodnji i kretanju produkata fotosinteze do cvetova i novih plodova. Kalijum reguliše usvajanje vode i njeno iskorišćavanje u biljci.
 • Magnezijum (Mg) podstiče rast i razvoj izdanaka, povećava intenzitet fotosinteze, snabdeva cvetove hranljivim materijama i postiče zametanje plodova.
 • Zn/Mn/Fe – Cink utiče na rast izdanaka, ali najveći uticaj ima na broj i plodnost cvetova, na podsticanje zametanja plodova i na sprečavanje opadanja plodova. Mangan i gvožđe podstiču aktivnost fotosinteze i proizvodnju enzima koji su neophodni tokom ove faze razvoja.

Početni porast plodova (maj - jun)

Posle zametanja sledi početna faza rasta plodova. Ovaj porast je rezultat ćelijske deobe i u ovoj fazi uglavnom se razvija pokožica ploda, dok je porast mesa ploda slabiji. Tokom ove faze uočena su dva talasa opadanja mladih plodova: prvi talas je odmah posle zametanja plodova (maj) dok je drugi talas pred kraj ove faze razvoja (jun).

Odlučujući faktori za težinu i kvalitet plodova su: hormonski balans, fotosintetska aktivnost, adekvatno snabdevanje vodom i redovno snabdevanje hranljivim materijama.

 • (N) – (P) – (K) - Azot, fosfor i kalijum stimulišu fotosintetsku aktivnost i povećavaju proizvodnju ugljenih hidrata koji su neophodni za rast plodova i direktno učestvuju u deobi ćelija koje čine plod. Adekvatno snabdevanje biljke ovim elementima ima odlučujći efekat na broj plodova koji ostaju na granama kao i na njihovu konačnu veličinu.
 • (Ca) - Kalcijum ulazi u sastav ćelija ploda. Primena kalcijuma preko zemljišta ili folijarno pozitivno utiče na formiranje listova i smanjuje prirodnu pojavu pucanja plodova koja se često javlja u kasnijim fazama razvoja.
 • (Mg) – (Zn) - Magnezijum i cink povećavaju veličinu ploda i smanjuju opadanje nakon zametanja plodova.
 • Od mikroelemenata, značajan je bor (B) koji poboljšava klijanje polena, dok su cink (Zn) i gvožđe (Fe) neophodni za rast vegetativne mase.

Ubrzan rast plodova (jul – oktobar)

Tokom leta, u plodovima se skladište voda i produkti fotosinteze koji su nastali u listovima i plodovi dobijaju na težini i veličini. Meso ploda ubrzano napreduje dok se razvoj pokožice usporava. Opšte stanje biljke u pogledu hranljivih materija, posebno azota i kalijuma značajno utiče na veličinu i težinu plodova i doprinosi povećanju prinosa i kvaliteta proizvodnje.

Azot (N) je važan za aktivnost listova i ishranu plodova tokom ove faze razvoja. Ipak, prekomerne količine azota odlažu sazrevanje, smanjuju sadržaj i kvalitet soka u plodovima i na taj način štete proizvodnji.

Kalijum (K) značajno povećava veličinu i težinu ploda, debljinu i otprnost pokožice, sadržaj kiselina i vitamina C u soku. Dodatak kalijuma je neophodan u fazi ubrzanog porasta plodova. Ipak, kao i u slučaju azota, prekomerne količine kalijuma odlažu sazrevanje, smanjuju količinu i kvalitet soka u plodovima i negativno utiču na samu proizvodnju.

Tokom letnjih meseci fosfor (P) povećava količinu šećera u soku, smanjuje kiselost i zaustavlja prekomeran porast pokožice koje uzrokuje primena azota i kalijuma. Takođe, doprinosi stvaranju rezervnih materija koje biljka koristi za dobar start sledeće godine.

Od sazrevanja do berbe

Razvoj ploda se završava kada se veći deo kiselina sadržanih u plodu konvertuje u šećere i kada hlorofil u pokožici zamene karotenoidi i ksantofili. Tokom ove faze, višak rezervnih materija koje su proizvedene u listovima, skladište se u stablu i koriste se za razvoj i rast izdanaka sledeće godine. Potrošnja hranljivih materija je na minimumu kada dođe do snižavanja spoljašnje temperature.

Osnovno đubrenje se primenjuje krajem zime kako bi sve hranljive materije bile dostupne biljkama na početku vegetativne sezone i prilikom cvetanja i zametanja plodova.

Snabdevanje biljke hranljivim materijama u ovom periodu je sledeće:

 • ½ ukupne količine potrebnog azota (Ν)
 • ⅔ ukupne količine potrebnog fosfora (P)
 • ⅓ ukupne količine potrebnog kalijuma (K)

Prilikom osnovnog đubrenja, azot treba obezbediti u amonijačnom obliku. Na taj način se smanjuje ispiranje u dublje slojeve zemljišta i azot je dostupan biljkama za vreme porasta izdanaka i za vreme reproduktivne faze.

Đubriva koja se preporučuju za primenu u ovoj fazi razvoja su stabilizovana đubriva (NutrActive linija proizvoda). Ona štite amonijačni oblik azota i osiguravaju dobar porast useva na duži vremenski period. Preporučuje se i primena složenih đubriva sa više hranljivih elemenata (Complefert linija proizvoda) koja u potpunosti ispunjavaju potrebe biljaka u pogledu snabdevanja primarnim (N, P, K), sekundarnim (Mg, S) i mikroelementima (Fe, B, Zn).

Primena đubriva u zasadima citrusa
Tip đubriva Vreme primene Količina primene* (kg/drvetu)

NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO + TE
NutrActive triple-S 15-15-15 (+25)
NutrActive magni-plus 14-7-14 (+25) + 4MgO + 0,1Fe + 0,1Zn
NutrActive magni-bor 20-5-10 (+18) +2MgO +0,5B
Complefert blue-star 12-12-17 (+30) + 2MgO + TE
Complefert special 12-8-17 (+27) + 2MgO + TE
Complefert extra 12-10-20 (+28) + 2MgO + TE
Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) + 4MgO + 0,1Fe + 0,1Zn

Osnovno đubrenje

(Feb. - Mar.)

2 - 3 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Faza zametanja plodova – početni porast plodova

Primenjuje se u junu, po zametanju plodova i po završetku prvog talasa opadanja plodova koje sledi kada je prečnik plodova najmanje 5 mm (kraj maja – jun).

Snabdevanje hranljivim materijama u ovom periodu je sledeće:

 • ¼ ukupne količine potrebnog azota (Ν)
 • ⅓ ukupne količine potrebnog kalijuma (K)

Treba izbegavati prekomerno snabdevanje biljaka azotom jer to dovodi do preteranog razvoja vegetativne mase što negativno utiče na rast i razvoj plodova i uzrokuje povećano opadanje plodova, razvoj debele i grube pokožice i slabiji razvoja samog ploda. Pored snabdevanja biljke azotom i kalijumom preko zemljišta, dodatna folijarna aplikacija kalcijum nitrata i kalijum nitrata ima pozitivan efekat na kvalitet i kvantitet proizvodnje.

Faza brzog porasta plodova

U zavisnosti od vrste citrusa i sazrevanja, đubrenje se primenjuje od sredine jula do sredine avgusta. Pozitivno utiče na povećanje veličine i težine plodova i poboljšava njihove kvalitativne karakteristike.

Snabdevanje biljke hranljivim materijama u ovoj fazi je sledeće:

 • ¼ ukupne količine potrebnog azota (Ν)
 • ⅓ ukupne količine potrebnog fosfora (P)
 • ⅓ ukupne količine potrebnog kalijuma (K)

Primena visoko rastvorljivih višekomponentnih đubriva (Complefert) obezbeđuje biljci dovoljne količine dostupnih hranljivih materija, povećava veličinu i težinu ploda, poboljšava kvalitativne karakteristike proizvodnje.

Primena đubriva u zasadima citrusa
Tip đubriva Vreme primene Količina primene* (kg/drvetu)

NutrActive 27N 27-0-0 (+28)
Fertammon special 25-0-0 (+29) + 0,5 FeSO4 + 0,5Zn
Nitrocan special 27-0-0 + 5MgO + 0,2B
Nutrammon solub 34,5-0-0
Complefert magni-bor 20-5-10 (+18) +2MgO +0,5B
Complefert master 15-5-20 (+20) + 2MgO + TE

Površinsko đubrenje

(May. - Jun.)

1 - 2 kg

Complefert special 12-8-17 (+27) + 2MgO + TE
Complefert extra 12-10-20 (+20) + 2MgO + TE
Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) + 4MgO + 0,1Fe + 0,1Zn
Complefert master 15-5-20 (+20) + 2MgO + TE

Površinsko đubrenje

(Jul. - Aug.)

1 - 2 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Osnovno đubrenje
(Februar)
Početak zametanja plodova
(Maj-Jun)
Porast plodova
(Jul)
Citrus Complefert®
NutrActive®
NutrActive®
Complefert®
Fertammon®
Nitrocan® - Nutrammon®
Complefert®

(Osnovno đubrenje – prihrana)

 • Produžena ishrana useva spororazlažućim azotom.
 • Kompletna ishrana, u skladu sa biljnim potrebama u svakoj fazi razvoja.
 • Povećan intenzitet cvetanja i zametanja plodova usled snabdevanja zasada amonijačnim i nitratnim oblicima azota.
 • Smanjeni gubici usled ispiranja i isparavanja.
 • Poboljšano usvajanje vode i hranljivih materija.
 • Visoka rastvorljivost fosfora, do 90% za ishranu biljaka na svim tipovima zemljišta.
 • Kalijum je u obliku kalijum sulfata.
 • Dodatak sumpora za bolje iskorišćavanje azota i fosfora.
 • Mogućnost jednokratne primene tokom osnovnog đubrenja sredinom zime, čime se osigurava dovoljna količina padavina koja je neophodna za kretanje fosfora i kalijuma kroz zemljište, bez rizika od gubitka azota usled ispiranja u dublje slojeve zemljišta.
 • Garantovana ishrana useva na svim tipovima zemljišta nezavisno od vremenskih prilika.

(Osnovno đubrenje – prihrana)

 • Bogata primarnim (N,P,K), sekundarnim (S,Mg) i mikroelementima (B,Zn), pružaju integralnu ishranu usevima.
 • Nalaze se u oblicima koji su dostupni biljkama i u specijalizovanim odnosima; adaptirani potrebama citrusa.
 • Visok sadržaj amonijačnog azota, radi produžene ishrane useva i zasada.
 • Optimalno iskorišćavanje hranljivih materija, gubici svedeni na minimum.
 • Kalijum je u obliku kalijum sulfata, za bolji kvalitet i viši prinos.
 • Visoka rastvorljivost fosfora, do 90%, za ishranu useva i zasada na svim tipovima zemljišta.
 • Dodatak ishrani u vidu sumpora za bolje iskorišćavanje azota, fosfora i mikroelemenata.
 • Specijalno dizajnirani u skladu sa vremenskim uslovima i tipovima zemljišta u Grčkoj.