Usev luka uspeva na različitim tipovima zemljišta. Idealna zemljišta su zemljišta koja imaju srednju do finu teksturu, topla, peskovita ilovača, sa dobrom drenažom, bogata organskom materijom. Na ovakvim tipovima zemljišta, postiže se visok prinos i lukovice su izuzetnog kvaliteta. Lagana, peskovita zemljišta podstiču ranije sazrevanje, ali zahtevaju češće navodnjavanje i pojačan intenzitet đubrenja.

Glinovita i zaslanjena zemljišta sprečavaju provetravanje zemljišta i normalnu funkciju korenovog sistema, doprinose širenju bolesti, smanjenju prinosa i kvaliteta proizvoda.

Usevu luka pogoduje zemljište blago kisele do neutralne reakcije (pH 6,5-7). Na zemljištima sa pH vrednosti ispod 5,5 ili iznad 8, biljke su zakržljale, prinos je smanjen i u tom slučaju neophodna je korekcija pH vrednosti zemljišta.

Usev luka ima visok prinos i visoke zahteve prema hranljivim materijama. Korenov sistem luka je tanak i blizu površine zemljišta i usled toga snabdevanje hranljivim materijama mora biti ciljano i adekvatno raspoređeno u toku razvojnog ciklusa. Da bi se postigao prinos zadovoljavajućeg kvaliteta, količina đubriva zavisi od tipa useva.

Hranljive materije neophodne za proizvodnju 70 t luka u vidu suve materije (kg/ha.)
Tip Azot
(N)
Fosfor
(P2O5)
Kalijum
(K2O)
Kalcijum
(CaO)
Sumpor
(S)
iz semena 200 - 260 140 - 180 220 - 260 60 - 80 40 - 60
iz lukovice 160 - 220 120 - 160 180 - 220 40 - 60 30 - 60
prolećni luk 180 - 220 80 - 120 160 - 180 40 - 60 20 - 40

Od nicanja do početka formiranja lukovice (1 do 4 lista)

Od nicanja do početka formiranja lukovice (1 do 4 lista)

Od nicanja do pojave trećeg lista i podzemni i nadzemni delovi luka rastu sporo. Čim se pojavi treći list, rast biljke se ubrzava. Uporedo sa porastom temperature, biljka počinje da proizvodi sve krupnije i brojnije listove čime se povećava aktivnost fotosinteze i sinteza rezervnih materija koje su neophodne za formiranje lukovica.

Ovo je kritičan period za razvoj lukovice, rast useva i visinu prinosa i veoma je važno ispuniti potrebe biljaka za hranljivim materijama koje se tada javljaju.

Azot (N) i sumpor (S) podstiču formiranje biljnih organja (list-koren) u toku ranih faza razvoja i poboljšavaju rano i snažno nicanje potrebno za formiranje lukovice. Unos prevelikih količina azota dovodi do velikih gubitaka i odlaže formiranje glavica.

Fosfor (P) je najvažniji element za razvoj korenovog sistema, ukorenjivanje useva i početak formiranja lukovica. Korenov sistem je tanak i nalazi se blizu površine zemljišta i usled toga usvajanje fosfora nije lako. Zbog toga, prilikom planiranja ishrane (osnovno đubrenje i prihrana), poseban akcenat treba staviti na đubriva koja sadrže fosfor.

Kalijum (K) podstiče rast korenovog sistema i listova, povećava aktivnost listova kako bi moglo da počne formiranje lukovica, poboljšava usvajanje vode i štiti biljku od bolesti i štetnih uticaja spoljašnje sredine.

U toku ranih faza razvoja, kalcijum (Ca), Bor (B), Cink (Zn) i Gvožđe (Fe) su ključni elementi za formiranje i razvoj biljnog tkiva. Povećavaju i proizvodnju rezervnih materija i podstiču formiranje lukovica.

Formiranje lukovica (5 do 7 listova)

Formiranje lukovica (5 do 7 listova)

Listovi luka akumuliraju produkte fotosinteze i pri osnovi su zadebljali. Prečnik listova se duplira u zemljištu u poređenju sa nadzemnim delom i dolazi do formiranja lukovice. Dolazi do formiranja novog, većeg lišća, dok se prva tri lista postepeno suše. Dužina dana, temperatura i opšte stanje biljke su glavni faktori koji utiču na formiranje lukovice.

Dobro snabdevanje vodom i hranljivim materijama doprinose optimalnom razvoju lukovica.

Azot (N) održava optimalnu aktivnost fotosinteze u listovima koja je neophodna za formiranje lukovica. Snabdevanje biljaka azotom treba da bude redovno, bez upotrebe prevelikih količina što uzrokuje odlaganje formiranja lukovica.

Fosfor (P) i kalijum (K) imaju značajnu ulogu jer učestvuju u proizvodnji i asimilaciji rezervnih materija u lukovicama. Biljke treba da budu adekvatno snabdevene sa oba elementa (P i K) primenom u okviru osnovnog đubrenja i prilikom prihrane.

Kalcijum (Ca) podstiče formiranje zdrave lukovice, poboljšava njen kvalitet i povećava sposobnost skladištenja posle berbe.

Rast lukovica (od 7 lista do početka zrenja)

Rast lukovica (od 7 lista do početka zrenja)

U ovoj fazi razvoja dolazi do intenzivne produkcije listova. Po izbijanju trinaestog lista, svaki sledeći list ne izbija na površinu zemljišta već ostaje u lukovici i na taj način povećava njen prečnik. Istovremeno, rezervne materije nastale u lišću migriraju u lukovice i doprinose njihovom daljem rastu. Za vreme porasta lukovica, luk ima najveće potrebe za hranljivim materijama i vodom.

Azot (N) ima odlučujući efekat na veličinu lukovica. Njegova primena u ranim fazama rasta podstiče produkciju listova i proteina koji se akumuliraju u lukovicama. Treba izbegavati kasniju primenu azota u velikim količinama jer to uzrokuje nastanak mekanih lukovica što se negativno odražava na kvalitet i dužinu skaldištenja.

Fosfor (P) je neophodan za povećanje veličine i zrenje lukovice kao i za formiranje spoljašnjih slojeva lukovice. Redovno snabdevanje fosforom je veoma značajno jer usev luka usvaja velike količine fosfora tokom ove faze razvoja. Nedostatak fosfora dovodi do formiranja manjih lukovica, odlaže zrenje i smanjuje kvalitet.

Kako raste lukovica, tako raste i njihova potreba za kalijumom (K). Kalijum doprinosi proizvodnji ugljenih hidrata u listovima i njihovoj migraciji ka lukovicama. Adekvatno snabdevanje kalijumom za vreme ove faze razvoja ima odlučujući efekat na veličinu i težinu lukovica, kvalitet i sposobnost skladištenja posle berbe.

Zrenje – Berba (potpuno sušenje lišća)

Zrenje – Berba (potpuno sušenje lišća)

Na kraju faze rasta lukovica dolazi do potpunog sušenja starijeg lišća, dok mlađe lišće počinje da se suši na krajevima. Istovremeno, dolazi do formiranja spoljašnjih slojeva lukovice. Postepeno, kompletna lisna masa se suši i pada na zemlju dok vrat lukovice postaje krh i više ne može da izdrži njihovu težinu.

Uprkos činjenici da se proces fotosinteze zaustavlja, lukovica nastavlja sa rastom za vreme faze zrenja zahvaljujući migraciji materija koje su uskladištene u listovima.

 

Cilj osnovnog đubrenja je zadovoljavanje potreba biljaka za hranljivim materijama koje su neophodne za razvoj snažnog korenovog sistema i adekvatno i rano nicanje koje podstiče formiranje lukovica. Korenov sistem luka je tanak i blizu površine zemljišta, a adekvatno snabdevanje fosforom i kalijumom je posebno važno za jačanje korenovog sistema i za dobro ukorenjavanje biljke.

Snabdevanje u ovoj fazi razvoja je sledeće:

 • 1/3 ukupne količine potrebnog azota (N)
 • 1/2 ukupne količine potrebnog fosfora (P)
 • 1/2 ukupne količine potrebnog kalijuma (K)

Azot koji se unosi osnovnim đubrenjem treba da bude u obliku kompleksnih stabilizovanih đubriva koji u svom sastavu imaju amonijačni oblik azota (NutrActive). Đubriva sa visokim sadržajem nitratnog oblika azota (ΝΟ3-) nisu pogodna za primenu u ovom usevu usled velikh gubitaka.

Napomena: Da bi se bolje iskoristile hranljive materije, osnovno đubrenje se može izvesti dvokratno – prva primena je pre sadnje, a druga neposredno posle nicanja.

Primena đubriva u zasadima luk

Tip đubriva

Vreme primene

Količina primene (kg/ha)

NutrActive elite 15-15-15 (+25)
NutrActive special 12-12-17 (+30) +2MgO +TE
Complefert extra 12-10-20 (+28) +2MgO + TE
Complefert premium 8-12-18 (+30) + 2MgO + TE

NutrActive leader 15-15-15 (+15)
NutrActive FerroZinc 11-22-22 (+10) +0,2Fe +0,2Zn
NutrActive super 8-16-24 (+14)
Nutrifert triple 15-15-15 (+15)
Nutrifert kali-phos 9-22-22 (+10)

Osnovno đubrenje

600 - 1000 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Nicanje – prva aplikacija (3 – 5 listova)

Cilj je formiranje bogatog nadzemnog dela biljke sa dosta listova, što doprinosi formiranju lukovice. Azot se može primeniti dvokratno: na početku (između 2 i 3 formirana lista) zajedno sa kalcijumom i zatim pred početak formiranja glavice (između 4 i 5 formiranog lista) zajedno sa fosforom.

Snabdevanje biljaka u ovoj fazi je sledeće:

 • 1/3 ukupne količine potrebnog azota (N)
 • 1/4 ukupne količine fosfora (P)
 • Celokupna količina kalcijuma (Ca)

Preporučuje se upotreba amonijum nitrosulfata (Fertammon) ili đubriva sa stabilizovanim azotom (NutrActive) koji savršeno ispunjavaju potrebe useva u toj fazi razvoja i podstiču formiranje lukovica. Deo kalijuma i azota (ukoliko postoji potreba) se može primeniti i preko sistema za navodnjavanje, u obliku kalcijum nitrata ili kalijum sulfata.

Početak rasta lukovice – druga primena (7 – 8 list)

Cilj druge prihrane je da zadovolji visoke biljne zahteve za hranljivim materijama koje se javljaju tokom faze rasta lukovice. Đubrivo treba primeniti što ranije, pre završetka formiranja lukovice. Preporučuje se primena đubriva koja u svom sastavu imaju sva tri makroelementa (N, P, K) koji su neophodni za povećanje veličine i težine lukovice.

Snabdevanje u ovoj fazi razvoja je sledeće:

 • 1/3 ukupne količine potrebnog azota (N)
 • 1/4 ukupne količine potrebnog fosfora (P)
 • 1/2 ukupne količine potrebnog kalijuma (K)

Preporučuje se upotreba kompleksnih višekomponentnih đubriva (Complefert) koja imaju visoku rastvorljivost i snabdevaju usev sa usvojivim oblicima N, P, K, S, Mg i mikroelementima. Na taj način, visok prinos i kvalitet proizvoda su osigurani.

Primena đubriva u zasadima luk
Tip đubriva Vreme primene Količina primene (kg/ha)

NutrActive 27N 27-0-0 (+28)
NutrActive 26N Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
Novacan 27N stabil 27-0-0
Nitrocan special 27-0-0 + 5MgO + 0,2B
Nutrammon solub 34,5-0-0

Period nicanja
(3ο - 5ο listova)

300 - 400 kg

Complefert magni-plus 14-7-14 (+25) + 4MgO + 0,1Fe + 0,1Zn
Complefert extra 12-10-20 (+20) + 2MgO + TE
Complefert special 12-8-17 (+27) + 2MgO + TE

Početak uvećanja glavice
(7ο - 8ο listova)

300 - 400 kg

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Osnovno đubrenje Period nicanja
(3ο - 4ο listova)
Početak uvećanja glavice
Luk NutrActive®
Complefert®
Nutrifert®
NutrActive®
Fertammon®
Nutrammon®
Complefert®

(Osnovno đubrenje - prihrana)

 • Produženo dejstvo spororazlažućeg azota
 • Kompletna ishrana, u skladu sa potrebama useva u svakoj fazi razvoja
 • Povećano formiranje lukovica i visok prinos kao rezultat snabdevanja biljaka sa oba oblika azota.
 • Idealna za nežan korenov sistem luka koji je blizu površine zemljišta, gubici usled ispiranja su svedeni na minimum.
 • Poboljšano usvajanje vode i hranljivih materija.
 • Visoka rastvorljivost fosfora, do 90%, za ishranu svih vrsta useva na svim tipovima zemljišta.
 • Kalijum je u obliku kalijum sulfata, za veći prinos i bolji kvalitet plodova.
 • Dodatak sumpora za bolje iskorišćavanje azota i fosfora.
 • Ne sadrži ureu, koja je toksična i ima inhibitorni efekat na klijanje semena.
 • Garantovana ishrana useva na svim tipovima zemljišta i u sim vremenskim prilikama.

(Osnovno đubrenje – prihrana)

 • U njihov sastav ulaze primarni (N, P, K), sekundarni (S, Mg) elementi kao i mikroelementi (B, Zn). Usevu pružaju kompletnu ishranu, bogatu svim neophodnim hranljivim elementima.
 • Potpuno usvojivi oblici hranljivih materija u specijalizovanom odnosu.
 • Visok sadržaj amonijačnog oblika azota, za produženu ishranu useva.
 • Optimalno iskorišćavanje hranljivih materija.
 • Kalijum je u obliku kalijum sulfata, za visok prinos i bolji kvalitet proizvodnje.
 • Visoka rastvorljivost fosfora, do 90%, za ishranu useva na svim tipovima zemljišta.
 • Dodatak ishrani u vidu sumpora za bolje iskorišćavanje azota, fosfora i mikroelemenata.
 • Ne sadrži ureu, koja je toksična i ima inhibitorni efekat na klijanje semena.
 • Garantovana ishrana useva na svim tipovima zemljišta i u svim vremenskim prilikama.