Suncokret je veoma prilagodljiva biljka koja postiže visok prinos na različitim tipovima zemljišta. Visoki prinosi su mogući na dubokim, plodnim tipovima zemljišta, srednjeg mehaničkog sastava, sa adekvatnom drenažom i dobrim kapacitetom zadržavanja vlage.

Teška zemljišta zadržavaju vodu i imaju slabije provertavanje, što doprinosi razvoju raznih bolesti na korenovom  sistemu, dok lakša zemljišta zahtevaju povećanu upotrebu đubriva.

U pogledu kiselosti zemljišta, suncokretu pogoduju zemljišta čija je pH vrednost u opsegu od 5,8 do 8,0, idealno 6 - 7,2.
Idealna temperatura za rast suncokreta je 25°C do 28°C. Posledica uticaja visokih temperatura (iznad 35°C), posebno ako se jave tokom faza cvetanja i nalivanja zrna, je smanjen prinos i imaju negativan efekat na kvalitet i kvantitet proizvedenog ulja.

Potrebe suncokreta za hranljivim materijama
Suncokret ima bogat i dubok korenov sistem koji omogućava bolje iskorišćavanje vode i hranljivih materija u dubljim slojevima zemljišta. Iako su zahtevi suncokreta prema hranljivim materijama niži nego kod ostalih kultura, adekvatna ishrana je odlučujuća za raniji porast biljaka, cvetanje, proizvodnju semenki i koncentraciju ulja u semenkama. Ciljana primena đubriva čiji je cilj ispunjavanje biljnih zahteva je ključna za dobijanje visokih i kvalitetnih prinosa.

Potrebne kolicine hranljivih materija radi proizvodnje 3t/ha

Azot
(N)

Fosfor
(P2O5)

Kalijum
(K2O)

Sumpor
(S)

120 - 160

40 - 70

90 - 140

20 - 50

Od nicanja do pojave cvetne glavice (VE - R1)

U ranijim fazama razvoja, biljni rast je spor i uglavnom skoncentrisan na podzemne biljne delove. Biljke razvijaju snažan i dubok korenov sistem koji omogućava iskorišćavanje vode i hranljivih materija iz dubljih slojeva zemljišta.

Posle pojave 8. lista, biljaka ulazi u fazu vegetativnog porasta i proizvodi bogatu lisnu masu. Cvetne glavice počinju sa razvojem unutar biljke i na njima počinju da se formiraju mesta na kojima će se pojaviti cvetovi. Glavica postaje vidljiva nakon što biljka razvije 14-16 listova, dok su cvetovi u potpunosti diferencirani i razvijeni dve nedelje pre cvetanja.

U fazi brzog porasta, biljke usvajaju velike količine vode i hranljivih materija usled razvoja snažnog korenovog sistema i bogate lisne mase što doprinosi razvoju cvetne glavice, cvetanju i nalivanju semena u kasnijim fazama razvoja.

Azot (N) doprinosi razvoju lisne površine, povećava aktivnost fotosinteze kao i obim cvetanja i broj formiranih cvetova čime se povećava proizvodni potencijal.
Fosfor (P) podstiče rast korenovog sistema i usvajanje hranljivih materija i vode. Povećava broj formiranih cvetova i poboljšava cvetanje i na taj način podstiče proizvodnju.
Kalijum (K) podstiče rast korena i lisne površine, pojačava intenzitet fotosinteze, reguliše vodni balans biljke i štiti usev od pojave bolesti i štetnog uticaja vremenskih uslova.
Što se tiče sekundarnih elemenata, Sumpor (S) ima važnu ulogu u iskorišćavanju azota i razvoju lisne površine. Od mikroelemenata, Bor (B) je značajan jer učestvuje u rastu mladog tkiva i povećava proizvodnju i plodnost polena.

Od pojave cvetne glavice do završetka cvetanja (R1-R6)

Ovo je najvažnija faza za rast useva i prinos. Nezrela cvast se pojavljuje na vrhu biljke u obliku malih pupoljaka koji su okruženi listovima.
Biljka raste u visinu i nastavlja sa formiranjem listova do početka cvetanja. Zatim se završava rast cvetova koji dostižu reproduktivnu zrelost i spremni su za oprašivanje.

Cvetanje započinje otvaranjem spoljašnjih, žutih latica, i postepeno se širi od periferije do centra cvetne glavice. Završava se za 5-8 dana uvenućem spoljašnjih cvetova.

Tokom ovog perioda, od pojave cvetova do završetka cvetanja, biljke imaju visoke potrebe u pogledu ishrane i uslova spoljašnje sredine.
Adekvatna količina vode i hranljivih materija kao i optimalni spoljašnji uslovi neophodni su za formiranje zdravih cvetova i uspešno oprašivanje.

Azot (N) utiče na povećan broj formiranih listova kao i na povećanje proizvodnje produkata fotosinteze. Podstiče cvetanje i oprašivanje.
Fosfor (P) povećava broj formiranih cvetova i njihovu plodnost i obezbeđuje biljci dovoljno energije za cvetanje i oprašivanje, kao i strukturne elemente koji učetvuju u kasnijem razvoju semenki.
Kalijum (K) se usvaja u velikim količinama i skladišti u biljnom tkivu, povećavajući proizvodnju i kretanje produkata fotosinteze do cvetne glavice.
Bor (B) povećava proizvodnju i plodnost polena i na taj način pozitivno utiče na cvetanje i zametanje plodova.

Od završetka cvetanja do zrenja (R6 - R9)

Po završetku cvetanja, počinje razvoj semenki i proizvodnja ulja. U prvoj fazi, ljuska semenki počinje sa razvojem i dostiže svoju punu veličinu dve nedelje posle cvetanja.

Razvoj semena počinje osmi dan posle oprašivanja sa akumulacijom vode, šećera i proteina praćeno sintezom lipida u kasnijim fazama što određuje koncentraciju ulja u semenu.

Otprilike mesec dana posle cvetanja, brakteje koje okružuju glavicu menjaju boju iz zelene u braon i postaju lomljive. Osnova glavice postaje žute boje. Pojava ovih promena znači početak prirodnog procesa zrenja, tokom kojeg se privodi kraju nalivanje semena i proizvodnja ulja.

Težina suve materije i koncentracija ulja i vode dostiže svoj maksimum i sve što preostaje je da se ostatak vlage postepeno smanji (ispod 30%) pre berbe do koje dolazi mesec dana kasnije.

Tokom perioda nalivanja semena i nastanka ulja dolazi do povećanja biljnih potreba i dolazi do kretanja velike količine materija koje su uskladištene u listovima do semenki koje rastu. Za to vreme, biljka nastavlja sa usvajanjem hranljivih materija iz zemljišta, posebno azota i fosfora.

Dovoljna količina vode i hranljivih materija u zemljištu, kao i odgovarajuća temperatura imaju veliki značaj za postizanje visokih prinosa semenki i ulja tako što održavaju vegetativnu masu u dobrom stanju.

Azot (N) se i dalje usvaja u usevima koji se navodnjavaju. Ovaj element doprinosi očuvanju lisne površine i povećava broj i težinu semenki. U ovoj fazi, preterana količina azota ima negativan efekat na biljke, smanjuje koncentraciju ulja i odlaže berbu.
Fosfor (P) koji biljka i dalje usvaja i kalijum (K) koji je biljka uskladištila u prethodnim fazama razvoja, utiču na povećanje veličine, težine semenki i koncentraciju ulja i poboljšava kvalitativne i kvantitativne karakteristike proizvodnje.

Cilj primene đubriva u ovoj fazi je obezbediti biljku hranljivim materijama koje su neophodne za formiranje snažnog korenovog sistema i bogate vegetativne mase, kao i za cvetanje i plodonošenje u kasnijim fazama razvoja.
U suvim usevima, celokupna količina azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K) se unosi prilikom osnovnog đubrenja.
U usevima koji se navodnjavaju, sledeće količine hranljivih materija se unose prilikom osnovnog đubrenja:

 • 1/3 – 1/2 azota (N)
 • Celokupna količina fosfora (P)
 • Celokupna količina kalijuma (K)

Azot koji se unosi putem osnovnog đubrenja treba da bude u amonijačnom ili stabilizovanom obliku. Na poljima koja se ne navodnjavaju, upotrebom stabilizovanog amonijačnog oblika azota izbegava se rani početak vegetacije koji iscrpljuje rezerve vode u zemljištu. Na poljima koja se navodnjavaju, doprinosi smanjenju gubitaka azota i osigurava snabdevanje useva u kasnijim kritičnim fazama rasta i plodonošenja.
Preporučuje se upotreba složenih, višekomponentnih đubriva (Nutrifert) ili đubriva sa stabilizovanim azotom (NutrActive) jer ona snabdevaju useve svim neophodnim hranljivim materijama i produžavaju ishranu na duži vremenski period.

Primena đubriva u suncokreta

Tip đubriva

Vreme primene

Količina primene (kg/ha)

 

NutrActive magni-bor 20-5-10 (+18) +2MgO +0,5B
NutrActive leader 15-15-15 (+15)
NutrActive FerroZinc 11-22-22 (+10) +0,2Fe +0,2Zn
NutrActive smart 24-12-0 (+20)
NutrActive expert 20-20-0 (+22)

Nutrifert triple 15-15-15 (+15)
Nutrifert kali-phos 9-22-22 (+10)
Nutriphos duplo 20-20-0 (+22)

Osnovno đubrenje
(tokom setve)

150 - 300 kg

 

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Neposredno posle nicanja (prva aplikacija)

Cilj je obezbediti useve azotom i sumporom koji su neophodni za vegetativni porast, formiranje vegetativnih organa, uspešno zametanje plodova i nalivanje semena.
Količina primene:
-1/2 – 2/3 Azota (N)
U ovoj fazi, adekvatno snabdevanje biljaka azotom i sumporom je ključno za postizanje visokih prinosa jer ovi elementi pojačavaju aktivnost fotosinteze i imaju odlučujući efekat na povećanje broja, veličine i težine semenki i koncentraciju ulja u njima.
Preporučuje se upotreba azotnih đubriva sa stabilizovanim oblikom azota (NutrActive) jer su ovi tipovi đubriva bogati sumporom, smanjuju gubitke azota iz zemljišta i osiguravaju adekvatno snabdevanje useva do finalnih faza nalivanja semenki.

Primena đubriva u suncokreta

Tip đubriva

Vreme primene

Količina primene (kg/ha)

 

NutrActive 27N 27-0-0 (+28)
NutrActive 26N Boro-plus 26-0-0 (+27) +0,3B
Novacan 27N stabil 27-0-0
Nutrammon 33,5 33,5-0-0
Nutrammon 34,5 34,5-0-0
Nutrammon solub. 34,5-0-0

Prihrana
(6ο - 8ο listova )

150 - 250 kg

 

* Navedene količine primene su predlog, za konkretne programe primene đubriva u određenim zasadima i usevima, potražiti savet lokalnog agronoma.

Način primene

Osnovno đubrenje

Prihrana

 

Suncokreta

NutrActive
Nutrifert
Nutriphos

NutrActive
Novacan stabil
Nutrammon

 

Nutrifert đubriva - osnovno đubrenje

 • Nutrifert triple 15-15-15 (+15)
 • Nutrifert kali-phos 9-22-22 (+10)
 • Nutriphos duplo 20-20-0 (+22)
nutrifert_triple_40kg nutrifert_kaliphos nutriphos_duplo_40kg

(Osnovno đubrenje – prihrana)

 • Produžena ishrana useva suncokreta tokom dužeg vremenskog perioda spororazlažućim azotom.
 • Integralna ishrana u skladu sa biljnim potrebama u svakoj fazi razvoja.
 • Povećanje prinosa po jedinici površine i kvalitetnije semenke usled snabdevanja biljke sa oba oblika azota.
 • Garantovano snabdevanje azotom do finalnih faza nalivanja semenki, bez rizika od gubitaka usled ispiranja ili isparavanja.
 • Integralna ishrana stabilizovanim azotom i sumporom, koja povećava broj, veličinu i težinu semenki kao i koncentraciju ulja u njima.
 • Snažan porast korenovog sistema i bolje usvajanje vode i hranljivih materija.
 • U poljima koja se ne navodnjavaju, balansira vegetaciju tako što sprečava gubitak vode iz zemljišta.
 • Visoka rastvorljivost fosfora, do 90%, za ishranu useva na svim tipovima zemljišta.
 • Dodatak u vidu sumpora za bolje iskorišćavanje azota, fosfora i mikroelemenata.

(Osnovno đubrenje)

 • Specijalizovani sastav, prilagođen potrebama suncokreta.
 • Svi hranljivi sastojci su sadržani u granuli u oblicima koje biljka može da usvoji.
 • Neposredno snabdevanje useva hranljivim materijama.
 • Integralna ishrana useva svim neophodnim hranljivim materijama.
 • Visok sadržaj amonijačnog oblika azota i sumpora za integralnu ishranu useva.
 • Visoka rastvorljivost fosfora, do 90%, za ishranu useva na svim tipovima zemljišta.
 • Dodatak u vidu sumpora za bolje iskorišćavanje azota, fosfora i mikroelemenata.